Ние вярваме в

В какво вярваме

1. Ние вярваме, че Библията е вдъхновеното Слово на Бога, и че всичко писано в нея е истина. Вярваме в Единния Бог и Отец – Творец на Небето и на Земята, Който е Вечен, Неразделен, Всемогъщ, Всезнаещ и Въздесъщ Дух. Той е Свят и Праведен. Той е Любов, Верен и Истинен и само Той заслужава поклон.
2. Ние вярваме в Отца, Сина и Святия Дух; тези Личности са едно и еднакво достойни за поклонение. Всеки християнин трябва да бъде изпълнен със Святия Дух.
3. Ние вярваме, че всеки християнин трябва да бъде кръстен във вода чрез пълно потапяне.
4. Ние вярваме, че Господ Исус Христос е съвършен Бог и съвършен човек – Единственият изкупител на грешниците.
5. Ние вярваме, че всички съгрешиха и отпаднаха от Славата на Бога и се нуждаят от Спасител.
6. Ние вярваме, че спасението е обещано, чрез Исуса Христа, за всички хора – по благодат, чрез жива вяра в Исуса Христа, която действува чрез любов.
7. Ние вярваме, че всеки християнин трябва свободно да се движи в четирите стъпки на Евангелието съгласно Марка 16:17-19, Лука 4:18-19, Исая 61:1-3 и Левит 22:19.

Тези стъпки са:

1. Проповядване за спасение за хората
2. Освобождение от демонични сили
3. Молитва за физическо изцерение
4. Молитва за душевно изцерение

8. Ние вярваме, че Божиите Свети Заповеди, закони, правила, статути и присъди са приложими и днес.
9. Ние вярваме, че сме спасени по благодат, а не чрез закон. Вярваме, че законът е още в действие относно духовните неща и може да докара духовни последствия в областите, където практикуваме грях и беззаконие.
10. Ние вярваме, че е възможно да спрем да грешим и да бъдем наистина свободни – чрез покаяние, отричане и освобождаване, чрез четирите стъпки на Евангелието.
11. Ние вярваме, че чрез Името на Исуса Христа и авторитета, който ни е даден в Неговото име, можем да освобождаваме и изцеряваме тези, в които Бог благоволи.
12. Ние вярваме, че ще възкръснат в нови тела вярващи и невярващи. Едните – за спасение, а другите – за осъждане.
13. Ние вярваме, че всеки вярващ в Исуса Христа трябва да посещава местна Църква и да помага – чрез талантите и дарбите, които Бог му е дал – за изграждане и растеж на Църквата.
14. Ние вярваме, че християните трябва да се подчинят на заповедта на Исуса Христа, дадена в Матей 28:19 “…идете и направете ученици”.
15. Ние вярваме , че сме призвани да се молим да дойде и да расте Неговото Царство тук на Земята. Всички, които са приели Исуса Христа за Господар на живота си, са наши братя и сестри.

За да се свържете с нас на български език използвайте:
contact@purepassion-bg.com

За английски използвайте:

Contact Us
Mastering Life Ministries

P.O. BOX770
Franklin, TN 37065
Phone: 615-507-4166
mlifem@aol.com